Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UCHWAŁA NR XXI/131/2012
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 27 kwietnia 2012 r.w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance

Na podstawie art 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 41, poz. 364, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, Dz. U. z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, Dz. U. z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, Dz. U. z 2006r. Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504, Dz. U. z 2011r. Nr 207, poz. 1230) oraz art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVIII/211/97 Rady Gminy w Olszance z dnia 8 grudnia 1997 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/95Rady Gminy w Olszance z dnia 10 lutego 1995 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury".

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wojtowi Gminy Olszanka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

/-/ Walenty Oliwa

Załączniki:

Załącznik do Uchwały Nr XXI/131/2012
Rady Gminy Olszankaz dnia 27 kwietnia 2012 r.

Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance , zwany dalej GOKiS jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13,poz.123 z późniejszymi zmianami);
 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami);
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz, U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami);

§ 2.

 1. Organizatorem GOKiS jest Gmina Olszanka,
 2. Siedziba GOKiS mieści się w miejscowości Krzyżowice Nr 72, 49-332 Olszanka,
 3. Terenem działania GOKiS jest obszar Gminy Olszanka,

§ 3. GOKIS posiada osobowość prawną, jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

§ 4. W skład struktury organizacyjnej GOKiS wchodzą zlokalizowane na terenie Gminy Olszanka : Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Świetlice wiejskie, Gminna Biblioteka Publiczna w Pogorzeli wraz z filiami, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Pogorzeli, Wiejskie boiska sportowe

Rozdział II.
Cel i zakres działalności

§ 5. Podstawowym celem działalności GOKiS jest:

 1. zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w dostępie do kultury, sportu i rekreacji;
 2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 3. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
 4. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 5. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 6. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 7. rozwijaniu i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej orazupowszechnianie wiedzy i nauki.

§ 6. Cele wymienione w § 7, GOKiS realizuje przede wszystkim poprzez:

 1. rozbudzanie indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej i rekreacyjno-sportowej;
 2. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej , sportowej i rekreacyjnej;
 3. organizację i wspieranie imprez artystycznych, patriotycznych, rozrywkowych, rekreacyjno-sportowych;
 4. organizację wystaw artystycznych i wernisaży;
 5. prowadzenie i koordynowanie działalności sekcji i kół zainteresowań , w tym sekcji sportowych, zespołów folklorystycznych, chórów, zespołów instrumentalnych i wokalnych, zespołów tanecznych dla dzieci , młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Olszanka;
 6. koordynowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego;
 7. współpracę z sołectwami, organizacjami społecznymi, organizacjami sportowymi, twórcami i artystami, sportowcami, innymi instytucjami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej;
 8. udostępnianie księgozbioru bibliotecznego, czasopism i innych materiałów bibliotecznych oraz prowadzeniedziałalności informacyjnej w bibliotekach;
 9. gospodarowanie powierzonym przez Gminę mieniem komunalnym , przeznaczonym na działalność statutowąGOKiS , w tym zabezpieczenie obiektów przed zniszczeniem oraz organizowanie i finansowanie remontówi modernizacji powierzonego mienia.

§ 7. GOKiS może prowadzić działalność, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, a w szczególności polegającej na:

 1. Wynajmie pomieszczeń i obiektów na cele kulturalne, sportowe, rozrywkowe i handlowe;
 2. Wynajmie sprzętu;
 3. Organizacji imprez kulturalnych, spektakli teatralnych, projekcji filmów, koncertów, festiwali i festynów;
 4. Organizacji seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, ognisk artystycznych i sportowych;
 5. Prowadzeniu usług biurowych, tj. ksero, faks, laminacja, bindowanie;
 6. Organizacji kiermaszy, licytacji, aukcji i innych form promocyjnych;
 7. Prowadzeniu działalności polegającej na sprzedaży wyrobów artystycznych, dekoracyjnych, pamiątkowych;
 8. Działalności promocyjnej, plastycznej, reklamowej, fotograficznej, wydawniczej.

Rozdział III.
Zarządzanie i organizacja

§ 8.

 1. Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Olszance kieruje i zarządza Dyrektor powoływanyi odwoływany przez Wójta Gminy Olszanka na podstawie 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13,poz.123z późniejszymi zmianami),
 2. Wyłonienie kandydata na dyrektora następuje w drodze konkursu.Regulamin Konkursu ustala Wójt.
 3. Wójt może powołać Dyrektora bez przeprowadzenia konkursu po zasięgnięciu pozytywnej opinii Komisji Oświaty , Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Olszanka.
 4. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy zastępcy Dyrektora, głównego księgowego i innych pracowników.
 5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta.
 6. Dyrektora należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącą działalnością;
  1. reprezentowanie GOKiS na zewnątrz;
  2. zarządzanie majątkiem GOKiS;
  3. zatrudnianie i zwalnianie pozostałych pracowników GOKiS;
  4. ustalanie rocznych planów swojej działalności oraz rocznego planu finansowego;
  5. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności;
  6. występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań.
 7. Główny księgowy działa w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonego przez Dyrektora upoważnienia, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.
 8. Do dokonywania czynności prawnych upoważniony jest Dyrektor , a w przypadku jego nieobecności lub wakatu na stanowisku Dyrektora, zastępca Dyrektora.
 9. Organizację wewnętrzną GOKiS określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 10. Zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki wchodzącej w skład GOKiS określa regulamin nadany przez Dyrektora.

Rozdział IV.
Źródła finansowania

§ 9.

 1. Podstawą gospodarki finansowej GOKiS jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
 2. Na źródła finansowania działalności GOKiS składają się:
  1. dotacje podmiotowe i celowe;
  2. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
  3. dofinansowania ze środków europejskich;
  4. wpływy z prowadzonej działalności;
  5. środki otrzymywane od osób fizycznych lub prawnych;
  6. środki ze sprzedaży majątku ruchomego;
  7. środki z innych źródeł, w tym:- darowizny, spadki, zapisy,- odsetki z lokat bankowych, - inne, określone przepisami prawa.

Rozdział V.
Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 10. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

Przewodniczący Rady
/-/Walenty Oliwa

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
Data utworzenia:2012-04-27
Data publikacji:2012-04-27
Osoba sporządzająca dokument:Rada Gminy Olszanka
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Pikul
Liczba odwiedzin:1442

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-06 21:59:34Maria PikulAktualizacjaStatut