Regulamin Organizacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin Organizacyjny

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin ustala strukturę organizacji wewnętrznej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance i stanowi formalno-prawną podstawę właściwego funkcjonowania placówki.
  2. Postanowienia Regulaminu są podstawą do ustalenia zakresu obowiązków służbowych poszczególnych stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance.
  3. Postanowienia Regulaminu realizują zasady działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
  4. Osoba odpowiedzialną za przestrzeganie postanowień Regulaminu jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, a w przypadku dłuższej jego nieobecności - zastępca dyrektora.
 2. Organizacja wewnętrzna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  1. Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu kieruje dyrektor, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za pracę powierzonych mu placówek i uzyskiwane przez nie wyniki.
  2. Zakres obowiązków, praw i odpowiedzialności dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ustala Wójt Gminy.
  3. Stanowiska pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, których zakresy działania odpowiadają zakresom poszczególnych zadań statutowych, tworzą organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
  4. Ustala się następujące stanowiska pracy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu :
   • Dyrektor 1 etat
   • Z-ca dyrektora/ bibliotekarz biblioteki głównej/ 1 etat
   • Główna księgowa 1 etat
   • Bibliotekarz Michałów ½ etatu
   • Bibliotekarz Czeska Wieś ½ etatu
   • Bibliotekarz Przylesie ½ etatu
   • Bibliotekarz Krzyżowice ¼ etatu
   • Specjalista ds. świetlic Jankowice Wielkie ½ etatu
   • dozorca Czeska Wieś   1/5 etatu
   • dozorca Janów 1/5 etatu
   • dozorca Gierszowice 1/5 etatu
   • dozorca Krzyżowice /świetlica i siłownia/   ¼  etatu                            
   • dozorca Michałów 1/5 etatu
   • dozorca Obórki  1/5 etatu
   • dozorca Przylesie 1/5 etatu
   • dozorca Pogorzela –świetlica +siłownia  3/4 etatu                        
   • dozorca –pałac Krzyżowice ¼    etatu
   • dozorca Olszanka ¼ etatu
   • Instruktor plastyki 1/32 etatu
   • Palacz CO Michałów sezonowo 1 etat
   • Palacz CO Czeska Wieś sezonowo  1 etat
   • Palacz CO Krzyżowice pałac sezonowo 1 etat
   • Palacz CO Obórki ½ etatu
  5. W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu mogą być tworzone inne stanowiska pracy w zależności od potrzeb i warunków.
  6. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ma prawo łączenia stanowisk i poszerzania obowiązków służbowych pracowników.
 3. Zadania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  1. Kierowanie bieżącą działalnością bibliotek publicznych, świetlic wiejskich oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi.
  2. Prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych w zakresie stosunku pracy, a w tym:
   1. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
   2. awansowanie i przenoszenie na inne stanowiska,
   3. wymierzanie pracownikom kar porządkowych zgodnie z kodeksem pracy oraz wynagradzanie za osiągnięte wyniki w pracy,
   4. organizowanie i załatwianie spraw socjalno-bytowych pracowników.
  3. Ustalanie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu rocznych planów, zadań rzeczowych oraz planów wydatków objętych planem i  budżetem:
   1. gospodarowanie etatami i osobowym funduszem płac pracowników,
   2. gospodarowanie środkami finansowymi własnymi i przeznaczonymi w budżecie na kulturę,
   3. sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu oraz dokonywanie realizacji jego planów zadań i wydatków.
   4. Realizacja zadań w zakresie inwestycji i remontów obiektów będących w administrowaniu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
   5. Współpraca ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, organizacjami, placówkami oświatowymi w celu podnoszenia poziomu zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.
   6. Opracowanie sprawozdań statystycznych zgodnie z instrukcją GUS.
   7. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
   8. Realizację zadań w dziedzinie obronności i ochrony przeciwpożarowej określonych w odrębnych przepisach.
   9. Występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań.
  4. Zakresy działania stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Kultury
   1. Zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odpowiedzialny jest w szczególności za:
    1. Koordynowanie pracy poszczególnych bibliotek, w tym:
     1. systematyczne doskonalenie pracy bibliotek publicznych,
     2. kontrola pracy bibliotek pod względem merytorycznym,
     3. odpowiedzialność za realizację zadań programowych bibliotek,
     4. udzielanie bibliotekom pomocy instruktażowej,
     5. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji dotyczącej działalności bibliotek;
    2. zakup nowości książkowych, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym oraz ich opracowanie;
    3. organizowanie różnorodnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa i kultury.
    4. Zastępca dyrektora jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w przypadku nieobecności dyrektora lub wakatu na jego stanowisku.
   2. Główny księgowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odpowiedzialny jest w szczególności za:
    1. bieżące ewidencjonowanie, kompletowanie dokumentów księgowych;
    2. znajomość przepisów prawnych i wytycznych władz nadrzędnych i służbowych w zakresie prowadzonych spraw;
    3. sporządzanie planów oraz sprawozdań i informacji w zakresie prowadzonych spraw finansowych, w tym sprawozdań GUS
    4. terminowe i właściwe księgowanie, a w szczególności:
     1. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wszystkich operacji gospodarczych,
     2. dokonywanie kontroli wszystkich operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowania,
     3. sporządzanie informacji i sprawozdań oraz bilansów z prowadzonej księgowości;
    5. terminową i prawidłową rejestrację zaszłości gospodarczych, polegających na:
     1. organizowaniu obiegu i kontroli  dokumentów księgowych,
     2. organizowaniu i prowadzeniu oraz doskonaleniu księgowości i sprawozdawczości finansowej,
     3. rzetelnym i prawidłowym przekazywaniu informacji ekonomicznych,
     4. skuteczna ochrona mienia,
     5. terminowemu dochodzeniu roszczeń;
     6. terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz księgowanie związanych z tym operacji;
     7. należyte zabezpieczenie dokumentów księgowych, czeków oraz innych materiałów księgowych;
     8. stałe czuwanie nad prawidłową gospodarką finansową i majątkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu;
     9. dokonywanie operacji gospodarczych wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych na rachunku bankowym;
     10. właściwe planowanie i realizacja budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
   3. Bibliotekarze w Filiach Bibliotecznych odpowiedzialni są w szczególności za:
    1. prawidłowe prowadzenie powierzonej placówki,
    2. udostępnianie zbiorów i obsługa czytelników w wypożyczalni,
    3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej w czytelniach,
    4. organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem w zakresie upowszechniania czytelnictwa i kultury,
    5. odpowiedzialność za powierzone mienie,
    6. prowadzenie współpracy z miejscowymi organizacjami społecznymi, bibliotekami szkolnymi, placówkami oświatowymi w zakresie upowszechniania czytelnictwa i kultury.
   4. Instruktor plastyki odpowiedzialny jest w szczególności za:
    1. prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży,
    2. dbałość o powierzone mienie,
    3. rozwijanie umiejętności plastycznych i wystawę prac uczestników zajęć.
   5. Specjalista ds. świetlic odpowiedzialny jest w szczególności za:
    1. współpracę z dziećmi i młodzieżą i organizowanie różnorodnych form pracy kulturalno-oświatowych w świetlicy,
    2. dbałość o powierzone mienie,
    3. utrzymanie czystości lokalu i posesji wokół placówki,
    4. za prawidłowe funkcjonowanie powierzonej placówki.
   6. Dozorca odpowiedzialny jest w szczególności za:
    1. prawidłowe funkcjonowanie powierzonej placówki,
    2. utrzymywanie  czystości w lokalu i na posesji wokół placówki,
    3. współpraca z dziećmi i młodzieżą,
    4. współpraca z sołtysem i radą sołecką w zakresie realizacji zadań sołectwa z wykorzystaniem obiektów GOKiS.
   7. Palacze centralnego ogrzewania w świetlicach odpowiedzialni są w szczególności za:
    1. utrzymywanie w stałej sprawności urządzeń centralnego ogrzewania,
    2. codzienne utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach w okresie grzewczym,
    3. zabezpieczenie i konserwacja urządzeń po zakończeniu okresu grzewczego,
    4. zgłaszanie wszelkich awarii i usterek dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
  5. Postanowienia końcowe
   1. W zakresie wynagrodzeń mają zastosowanie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U. z 2012r. poz. 406/
   2. W zakresie działalności bibliotek -Ustawa o bibliotekach z 27.06.1997r./ Dz.U. Nr 85, poz. 539/
   3. W zakresie rachunkowości -Ustawa o prowadzeniu rachunkowości- z dnia 29.09.1994r./ Dz.U. z 2009 poz. 152 poz.1223/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
Data utworzenia:2020-09-06
Data publikacji:2020-09-06
Osoba sporządzająca dokument:Maria Pikul
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Pikul
Liczba odwiedzin:1189